بازه ترازی 6250 تحلیل سطح دشواری آزمون 20 فروردین

این مطلب حاوی بازه‌ی ترازی 6250 تحلیل سطح دشواری آزمون 20 فروردین است در دروس عمومی رشته ریاضی است

بازه ترازی 6250 تحلیل سطح دشواری آزمون 20 فروردین

بازه‌ی ترازی 6250 تحلیل سطح دشواری آزمون 20 فروردین- رشته ریاضی


در بازه‌ی ترازی 6250، درس عربی ساده‌تر از حد انتظار و سایر درس‌ها متعادل هستند.