ارتقای خوابگاه‌های دانشجویی فنی‌و‌حرفه‌ای بامشارکت بنیادقلم‌چی

روز سه‌شنبه 17 فروردین 1400، تفاهمنامه سه‌جانبه ارتقای سطح کیفی 26 خوابگاه دانشجویی دانشگاه فنی‌و‌حرفه‌ای کشور در 16 استان‌، توسط بنیاد قلم‌چی، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم و این دانشگاه امضا شد.

ارتقای خوابگاه‌های دانشجویی فنی‌و‌حرفه‌ای بامشارکت بنیادقلم‌چی

روز سه‌شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰، تفاهمنامه سه‌جانبه ارتقای سطح کیفی ۲۶ خوابگاه‌ دانشجویی دانشگاه فنی‌و‌حرفه‌ای کشور در ۱۶ استان‌، توسط بنیاد قلم‌چی، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم و این دانشگاه امضا شد.


این تفاهمنامه در راستای ارتقای خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌های دولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) به امضا رسیده و پیش از این نیز ۱۸ خوابگاه دانشجویی ۷ دانشگاه‌ دیگر با مشارکت بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی(وقف عام) در کشور ارتقا یافته است.منبع :