کتاب آبی فارسی هفتم متوسطه اول

این کتاب کاملاً مطابق با کتاب درسی از 7 فصل و 17 درس تشکیل شده و هر درس شامل سؤالات تستی است.

کتاب آبی فارسی هفتم متوسطه اول

کتاب آبی فارسی هفتم یکی از مهمترین انواع کتاب‌های کانون در هر مقطع، کتاب‌های آبی آن مقطع است. 

درس فارسی نیز از مهمترین دروس دوره‌ی متوسطه‌ی اول است لذا کتاب آبی موجود در بازار عمدتاً برای دانش‌اموزان با ترازهای چهارهزار و پنج‌هزار، تعداد زیادی تست چهارگزینه‌ای دربردارد.

این کتاب کاملاً مطابق با کتاب درسی از ۷ فصل و 17 درس تشکیل شده و هر درس شامل سؤالات تستی است. 

صفحات ستایش و نیایش کتاب درسی نیز در این کتاب پوشش داده شده است.

همه‌ی سؤالات در انتهای کتاب پاسخ تشریحی دارند.تیپ‌های مختلف پرسش‌های چهارگزینه‌ای در مباحثی متفاوت مانند معنا و املای واژه‌ها، تاریخ ادبیات، دانش‌های ادبی و زبانی، آرایه‌های ادبی و معنا و مفهوم در این کتاب قرار گرفته است. درسنامه‌ی کتاب نیز برای پاسخگویی به پرسش‌ها کفایت می‌کند.

https://www.kanoonbook.ir/store/book/301