همه مطالب برای کلیه پایه‌ها درمورد آزمون 20 فروردین ماه

همه مطالب برای کلیه پایه‌ها درمورد آزمون 20 فروردین ماه را مشاهده نمایید.

همه مطالب برای کلیه پایه‌ها درمورد آزمون 20 فروردین ماه

در اين صفحه مي‌توانيد همه مطالب براي کليه پايه‌ها درمورد آزمون 20 فروردین ماه را مشاهده نماييد.
راهنماي لينک‌ها :

لينک‌هاي آبي : اختصاصي
لينک‌هاي سبز : عمومي

کلیه فیلم های منطق
کلیه منطق گروه‌ها

مقطعمدير آزمونداخليفيلم منطق آزمون
منطق آزمون
دوازدهم تجربي
کليک کنيد
کليک کنيد
1157
1196
کليک کنيد
کليک کنيد
دوازدهم رياضيکليک کنيد
کليک کنيد
1156
1196
کليک کنيد
کليک کنيد
دوازدهم انسانیکلیک کنید1193کلیک کنیدکلیک کنید
گروه هنر
کليک کنيد
کليک کنيد
1191
کليک کنيد
کليک کنيد
يازدهم تجربيکليک کنيد
کليک کنيد
1164کليک کنيد
کليک کنيد
کليک کنيد
کليک کنيد
يازدهم رياضيکليک کنيد
کليک کنيد
1249کليک کنيد
کليک کنيد
کليک کنيد
کليک کنيد
يازدهم انسانيکليک کنيد1165کليک کنيدکليک کنيد
يازدهم هنرستانکليک کنيد
1166کليک کنيد
کليک کنيد
دهم تجربيکليک کنيد
کليک کنيد
1142کليک کنيد
کليک کنيد
کليک کنيد
کليک کنيد
دهم رياضيکليک کنيد
کليک کنيد
1151کليک کنيد
کليک کنيد
کليک کنيد
کليک کنيد
دهم انسانيکليک کنيد1165کليک کنيدکليک کنيد
دهم هنرستانکليک کنيد
1166کليک کنيد
کليک کنيد
نهمکليک کنيد1147کليک کنيدکليک کنيد
هشتمکليک کنيد1140کليک کنيدکليک کنيد
پنجم دبستانکليک کنيد1135کليک کنيدکليک کنيد
چهارم دبستانکليک کنيد
1135کليک کنيد
کليک کنيد
سوم دبستانکليک کنيد
1135کليک کنيد
کليک کنيد
دوم دبستانکليک کنيد
1135کليک کنيد
کليک کنيد