بازه‌ی ترازی 6250 تحلیل سطح دشواری آزمون 7فروردین-دروس عمومی

این مطلب حاوی بازه‌ی ترازی 6250 تحلیل سطح دشواری آزمون 7فروردین-دروس عمومی است.

بازه‌ی ترازی 6250 تحلیل سطح دشواری آزمون 7فروردین-دروس عمومی

بازه‌ی ترازی 6250 تحلیل سطح دشواری آزمون 7فروردین-دروس عمومی رشته ریاضی

در بازه ترازی 7000 همه ی درس ها به جز دین و زندگی ساده‌تر از حد انتظار است.