بازه‌ی ترازی 7000: تحلیل سطح دشواری آزمون 7فروردین-دروس عمومی

مطلب بازه‌ی ترازی 7000: تحلیل سطح دشواری آزمون 7فروردین-دروس عمومی است

بازه‌ی ترازی 7000: تحلیل سطح دشواری آزمون 7فروردین-دروس عمومی

بازه‌ی ترازی 7000: تحلیل سطح دشواری آزمون 7فروردین-دروس عمومی رشته ریاضی

در بازه‌ی ترازی 7000، درس‌های فارسی و دین و زندگی متعادل و دو درس عربی و زبان ساده‌تر از حد انتظار است.