در آزمون 7 فروردین کارنامه شما کی آماده می‌شود ؟

در این مطلب شما دانش آموزان ، در جریان زمانهای صدور کارنامه آزمون و موارد مربوط به آن قرار خواهید گرفت .

در آزمون 7 فروردین  کارنامه شما کی آماده می‌شود ؟


 استراتژی بازگشت : همان طور اطلاع دارید با زدن اتمام آزمون ، زمان پایان آزمون خود را نهایی کرده اید و برای شما همان لحظه به عنوان زمان اتمام آزمون در نظر گرفته می شود اما در صورت اینکه پس از زدن اتمام آزمون از " استراتژی بازگشت" استفاده کنید زمان پایان آزمون شما تغییر می کند و زمان اتمام آزمون شما ، زمان اتمام مرحله استراتژی بازگشت محاسبه خواهد شد .


زمان بندی های پردازش :


 پردازش آزمایشی  (این پردازش جهت تشخیص باگهای احتمالی و رفع آنها در کارنامه است و قبل از پردازش ساعت 13 انجام می گیرد)

           *  ساعت  11:20  این پردازش با 20472 نفر انجام شد


 پردازش اول 

          *  ساعت  13:00    با تعداد  145,915  دانش آموز ، در حال انجام است . 

                        15:20        3700  دانش آموزان با جهش غیر منطقی تراز ، حذف شدند.

                        15:35  کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .

  

 پردازش دوم  

          *  ساعت  16:30    با تعداد  198,891  دانش آموز ، در حال انجام است . 

                        17:20       2678   دانش آموزان با جهش غیر منطقی تراز ، حذف شدند.

                        17:35  کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .

 

    پردازش سوم 

          *  ساعت  20:00    با تعداد  219,279  دانش آموز ، در حال انجام است . 

                        20:20     790   دانش آموزان با جهش غیر منطقی تراز ، حذف شدند.

                       20:45  کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .