بازه‌ی ترازی 4000، تحلیل سطح دشواری آزمون 22سفند-دروس عمومی

در بازه‌ی ترازی 4000: تحلیل سطح دشواری آزمون 22سفند-دروس عمومی

بازه‌ی ترازی 4000، تحلیل سطح دشواری آزمون 22سفند-دروس عمومی

بازه‌ی ترازی 4000، تحلیل سطح دشواری آزمون 22سفند-دروس عمومی

در باه‌ی ترازی 4000، دو درس فارسی و عربی دشوارتر از حد انتظار است.