بازه‌ی ترازی 5500: تحلیل سطح دشواری آزمون 22 اسفند-دروس عمومی

این مطلب حاوی بازه‌ی ترازی 5500: تحلیل سطح دشواری آزمون 22 اسفند-دروس عمومی است

بازه‌ی ترازی 5500: تحلیل سطح دشواری آزمون 22 اسفند-دروس عمومی

بازه‌ی ترازی 5500: تحلیل سطح دشواری آزمون 22 اسفند-دروس عمومی- رشته ریاضی

در بازه‌ی ترازی 5500، درس زبان ساده‌تر از حد انتظار و سایر درس‌ها ساده‌تر از انتظار است.