بازه‌ی ترازی 6250: تحلیل سطح دشواری آزمون 22 اسفند-دروس عمومی

این مطلب حاوی بازه‌ی ترازی 6250: تحلیل سطح دشواری آزمون 22 اسفند-دروس عمومی است.

بازه‌ی ترازی 6250: تحلیل سطح دشواری آزمون 22 اسفند-دروس عمومی

بازه‌ی ترازی 6250: تحلیل سطح دشواری آزمون 22 اسفند-دروس عمومی- رشته‌ی ریاضی

در بازه‌ی ترازی 6250، درس‌های فارسی، عربی و دین و زندگی در حد انتظار و درس زبان انگلیسی ساده‌تر از حدانتظار است.