بازه‌ی ترازی 7000: تحلیل سطح دشواری آزمون 22 اسفند-دروس عمومی

این مطلب حاوی بازه‌ی ترازی 7000: تحلیل سطح دشواری آزمون 22 اسفند-دروس عمومی است.

بازه‌ی ترازی 7000: تحلیل سطح دشواری آزمون 22 اسفند-دروس عمومی

بازه‌ی ترازی 7000: تحلیل سطح دشواری آزمون 22 اسفند-دروس عمومی- رشته‌ی ریاضی

در بازه‌ی تراز 7000، درس‌های دین و زندگی و عربی متعادل و درس فارسی دشوارتر از حد انتظار است.