در آزمون22 اسفند کارنامه شما کی آماده می‌شود ؟

در این مطلب شما دانش آموزان ، در جریان زمانهای صدور کارنامه آزمون و موارد مربوط به آن قرار خواهید گرفت .

در آزمون22 اسفند  کارنامه شما کی آماده می‌شود ؟

نکته مهم : 

  1.  استراتژی بازگشت : همان طور اطلاع دارید با زدن اتمام آزمون ، زمان پایان آزمون خود را نهایی کرده اید و برای شما همان لحظه به عنوان زمان اتمام آزمون در نظر گرفته می شود اما در صورت اینکه پس از زدن اتمام آزمون از " استراتژی بازگشت" استفاده کنید زمان پایان آزمون شما تغییر می کند و زمان اتمام آزمون شما ، زمان اتمام مرحله استراتژی بازگشت محاسبه خواهد شد .

  2. پردازش آزمایشی: این پردازش جهت تشخیص باگهای احتمالی و رفع آنها در کارنامه است و قبل از پردازش ساعت 13 انجام می گیردزمان بندی های پردازش :


 پردازش آزمایشی 

           *  ساعت  11:20  این پردازش با 45230 نفر انجام شد


 پردازش اول 

          *  ساعت  13:30    با تعداد  182,412  دانش آموز ، در حال انجام است . 

                        14:20          1314   دانش آموزان با جهش غیر منطقی تراز ، حذف شدند.

                        14:35  کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .

  

 پردازش دوم  

          *  ساعت 16:40      با تعداد  223,003  دانش آموز ، در حال انجام است . 

                       17:20     666   دانش آموزان با جهش غیر منطقی تراز ، حذف شدند.

                      17:35  کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .

  

  •   پردازش سوم 

          *  ساعت 18:00     با تعداد  242,753  دانش آموز ، در حال انجام است . 

                       18:50    502  دانش آموزان با جهش غیر منطقی تراز ، حذف شدند.

                       19:15  کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .


پردازش چهارم 

          *  ساعت 20:00     با تعداد  246,920  دانش آموز ، در حال انجام است . 

                       21:00    کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .