روش مطالعه درس عربی برای کنکور سراسری

برای خواندن درس عربی به روش کنکوری باید خیلی جزئی‌تر از قبل مطالعات خود را شروع کنید چرا که در کنکور بایستی سوالات را در زمان بندی مشخصی با کمترین درصد خطا پاسخ دهید

روش مطالعه درس عربی برای کنکور سراسری

برای خواندن درس عربی به روش کنکوری باید خیلی جزئی تر از قبل مطالعات خود را شروع کنید چرا کهدر کنکور بایستی سوالات را در زمان بندی مشخصی با کمترین درصد خطا پاسخ دهید.در این راستا،بهتر است که از امر ترجمه شروع کنید،چون علاوه بر این که اکثر تست ها شامل ترجمه های عربی به فارسی می شوند، سوالات این بخش نسبت به مباحث دیگر نیز راحت تر است.

برای ماندگاری بیشتر لغات در ذهن می توانید ازفلش کارت های مخصوص لغاتاستفاده کنید.حال می بایست به سراغ قواعد و نحوه حرکت گذاری بروید، بدین صورت که اول با استفاده از کتاب های کمک آموزشی معتبر، قواعد کلیدی و گمراه کننده را به خوبی یاد بگیرید و سپس در کاغذی به صورت جداگانه اینمطالب مهمرا یادداشت کنید. فراموش نکنید که موفقیت در این راه فقط باتکرار و تمرینبیشتر به دست می آید. مراحل کلی مطالعه کنکوری قواعد و ترجمه زبان عربی در زیر آورده شده است.

مراحل کلی مطالعه کنکوری قواعد درس زبان عربی :

ابتدا کتاب درسی خود را به طورکاملمطالعه کنید و سپس به سراغ درسنامه های کتبکمک آموزشیبروید.

نکات قواعد و مطالبی را که احتمال می دهید فراموش کنید،یادداشت کنید.

بعد از این که قسمت قواعد را به طور کامل مورد مطالعه قرار دادید، حال به سراغ تست های قواعد بروید.

زمان بندیدرست داشته باشید و به صورت اصولی تست بزنید.

بعد از این که تست های خود را حل کردید،درصدبگیرید.

در آخر به سراغپاسخنامه تشریحیبروید و آن را به خوبی مطالعه کنید و اگر نکته ای مهم به نظرتان رسید، آن را هم به یادداشت های خود اضافه کنید.

نکات مهم و شک برانگیز تمام سوالات را یادداشت کنید، چه به صورت صحیح پاسخ داده باشید چه به صورت غلط.

مراحل کلی مطالعه کنکوری ترجمه درس زبان عربی:

ابتدالغات هر درس از کتب دبیرستانیعربی و سپس از کتب کمک آموزشی مانند قلم چی، مورد مطالعه قرار دهید.

سپس به سراغمتن درسرفته و آن راترجمه کنید.

تمرین های ترجمهدر کتاب های عربی چه دبیرستانی و چه کمک آموزشی را با دقت مطالعه کنید.

در حلتمرینبه صورت سوال و پاسخ آن توجه ویژه ای داشته باشید.

کتاب عربی1 و 2 و 3را با همین روال ذکر شده مورد مطالعه قرار دهید.

منبع:https://iranmoshavere.com/