در آزمون 8 اسفند کارنامه شما کی آماده می‌شود ؟

در این مطلب شما دانش آموزان ، در جریان زمانهای صدور کارنامه آزمون و موارد مربوط به آن قرار خواهید گرفت .

در آزمون 8 اسفند  کارنامه شما کی آماده می‌شود ؟

نکته مهم : 

  1.  استراتژی بازگشت : همان طور اطلاع دارید با زدن اتمام آزمون ، زمان پایان آزمون خود را نهایی کرده اید و برای شما همان لحظه به عنوان زمان اتمام آزمون در نظر گرفته می شود اما در صورت اینکه پس از زدن اتمام آزمون از " استراتژی بازگشت" استفاده کنید زمان پایان آزمون شما تغییر می کند و زمان اتمام آزمون شما ، زمان اتمام مرحله استراتژی بازگشت محاسبه خواهد شد .

  2. پردازش آزمایشی: این پردازش جهت تشخیص باگهای احتمالی و رفع آنها در کارنامه است و قبل از پردازش ساعت 13 انجام می گیردزمان بندی های پردازش :


 پردازش آزمایشی 

           *  ساعت  11:20  این پردازش با اطلاعات پاسخنامه  45,852 دانش آموز، انجام شد و گروه آزمون درحال بررسی کارنامه آزمون است . . 


 پردازش اول 

          *  ساعت  13:30  با تعداد  182,392  دانش آموز ، در حال انجام است . 

                        13:50   3824  دانش آموزان با جهش غیر منطقی تراز ، حذف شدند.

                        14:00  کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .

 

 پردازش دوم    

          *  ساعت 16:00   با تعداد  219,391  دانش آموز ، در حال انجام است . 

                      16:45   419  دانش آموزان با جهش غیر منطقی تراز ، حذف شدند.

                      17:10   کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .

  

  •   پردازش سوم  

          *  ساعت 18:00  با تعداد  234,512  دانش آموز ، در حال انجام است . 

                      18:45   3210  دانش آموزان با جهش غیر منطقی تراز ، حذف شدند. -

                       19:10   کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .


پردازش چهارم 

          *  ساعت 20:00