قوانین نیوتن

«هر جسمی حالت سکون و یا حرکت با سرعت ثابت خود بر روی خط راست را ادامه می‌دهد، مگر این‌که تحت‌تأثیر نیروی خارجی قرار گیرد.»

قوانین نیوتن

برای مطالعه درسنامه فایل ضمیمه شده را دانلود کنید