نیمسال دوم=نیمه‌ی مربیان

یک نیمسال از سال تحصیلی در چشم به هم زدنی گذشت ، نیمسال اول برای بعضی از دانش آموزان دستاوردهایی داشت و برای بعضی دیگر خوب و قانع کننده نبود.

نیمسال دوم=نیمه‌ی مربیان

      یک نیمسال از سال تحصیلی در چشم به هم زدنی گذشت ، نیمسال اول برای بعضی از دانش آموزان دستاوردهایی داشت و برای بعضی دیگر خوب و قانع کننده نبود.

نکته ی مهمی که باید به آن توجه کرد کارنامه ی نیمسال اول است که مهمترین ابزاری است که اکنون در دست دانش آموز است و دانش آموز میتواند به وسیله ی آن و به کمک پشتیبان نیمسال دوم را پی ریزی کند.

       نیمه ی دوم در فوتبال نیمه ای است که به نیمه ی مربیان شهرت دارد ، برای درس خواندن هم با همین وضعیت مواجه هستیم در نیمه ی مربیان باید به دستاوردهای نیمه ی اول نگاه کرد و با توجه به آن برنامه جدید طراحی کرد و تمرکز بر روی برنامه را چند برابر کرد و انتهای مسیر را برای خودمان ترسیم کنیم و با قدرت برنامه را اجرا کنیم و تا حصول نتیجه دلخواه دلسرد نشویم در این نیمسال نقش پشتیبان پررنگ تر از گذشته است.