دانشگاه‌های تهران-تراز قبولی 98(قبل ازکرونا) و99(بعدازکرونا)

نمره‌ی تراز کانونی‌ها را در سال‌های 98 و 99 با هم مقایسه کنید

دانشگاه‌های تهران-تراز قبولی 98(قبل ازکرونا) و99(بعدازکرونا)

در جدول های زیر شما می توانید نمره ی تراز کانونی ها در دانشگاه های تهران در سال 98 (قبل از کرونا) و سال 99 ( بعد از کرونا) با هم مقایسه کنید .


 توجه کنید در برخی رشته ها ی جدید که امسال ( یعنی در سال 99) اضافه شده اند طبیعتا در سال قبل ، قبولی کانون و نمره ی تراز هم نداریم.

چارک پایین: توجه کنید که این اعداد مربوط به نمره میانگین یا میانه یا نفر آخر نیست , بلکه مربوط به چارک پایین رتبه ها است.


اطلاعات سایر دانشگاه ها و رشته ها به تدریج  قرار خواهد گرفت. یک نمونه اطلاعات موجود در فایل های ضمیمه را در ادامه مشاهده کنید. 

برای مشاهده اطلاعات کامل فایل های ضمیمه را دانلود کنید.