در آزمون24 بهمن کارنامه شما کی آماده می‌شود ؟

در این مطلب شما دانش آموزان ، در جریان زمانهای صدور کارنامه آزمون و موارد مربوط به آن قرار خواهید گرفت .

در آزمون24 بهمن  کارنامه شما کی آماده می‌شود ؟

نکته مهم : 

  1.  استراتژی بازگشت : همان طور اطلاع دارید با زدن اتمام آزمون ، زمان پایان آزمون خود را نهایی کرده اید و برای شما همان لحظه به عنوان زمان اتمام آزمون در نظر گرفته می شود اما در صورت اینکه پس از زدن اتمام آزمون از " استراتژی بازگشت" استفاده کنید زمان پایان آزمون شما تغییر می کند و زمان اتمام آزمون شما ، زمان اتمام مرحله استراتژی بازگشت محاسبه خواهد شد .

  2. پردازش آزمایشی: این پردازش جهت تشخیص باگهای احتمالی و رفع آنها در کارنامه است و قبل از پردازش ساعت 13 انجام می گیرد


زمان بندی های پردازش :


 پردازش اول :  (((   دانش آموزان عزیز ، در این آزمون پردازش اول  استثتا ٌ 30 دقیقه دیر تر و در ساعت 13:30  انجام می شود .  ))) 

          *  ساعت  13:30  با تعداد  205,023  دانش آموز ، در حال انجام است . 

                       14:30   2565  دانش آموزان با جهش غیر منطقی تراز ، حذف شدند.

                       14:40  کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .

 پردازش دوم         

          *  ساعت 16:15    با تعداد  229,003  دانش آموز ، در حال انجام است . 

                      16:45   218  دانش آموزان با جهش غیر منطقی تراز ، حذف شدند.

                      16:55   کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .

  •   پردازش سوم  

          *  ساعت 18:20    با تعداد  244,911  دانش آموز ، در حال انجام است . 

                      18:45   812  دانش آموزان با جهش غیر منطقی تراز ، حذف شدند.

                      19:05   کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .      

پردازش چهارم 

          *  ساعت 20:10    با تعداد  248,683  دانش آموز ، در حال انجام است . 

                     20:55   کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .