فرزند عزیز است

«گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت.» عمل‌کردن به این پند و اندرز حکیمانه و دوراندیشانه‌ی حافظ، به‌ویژه در این روزها که اغلب اوقات فرزندانمان در خانه و خانه‌نشینی می‌گذرد، به کار می‌آید.

فرزند عزیز است

«گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت.» عمل‌کردن به این پند و اندرز حکیمانه و دوراندیشانه‌ی حافظ، به‌ویژه در این روزها که اغلب اوقات فرزندانمان در خانه و خانه‌نشینی می‌گذرد، به کار می‌آید. حال خوب، عزیزترین و باارزش‌ترین دارایی فرزند ماست که باید از آن همچون چشم خود محافظت کنیم. باید گفت‌وگو کنیم و در همه‌حال احساس خوبی داشته باشیم. برای این کار فقط کافی است که حوصله به خرج دهید و ممارست کنید و تغییر را بپذیرید. تغییر سبک زندگی و نوآوری مداوم با استفاده‌ی حداکثری از اکسیر گفت‌وگو ضرورت این روزهای ماست.

موضوع گفت‌وگو هر موضوعی که باشد، اهمیت ثانوی دارد. هدف اصلی، خودِ گفت‌وگوست که زندگی شادتر را به ارمغان می‌آورد. هر موضوعی فقط بهانه‌ای برای گفت‌وگوی بیشتر است.

آری. فرزند عزیز است غنیمت شمریدش صحبت.

منبع :

6/9/2023 12:44:46 AM
Menu