فیلم حل تشریحی دفترچه پیشرفته(تیزهوشان) پایه ششم

فیلم حل تشریحی سوالات بخش‌های ریاضی و منطقی و تصویری و فضایی دفترچه پیشرفته ششم

فیلم حل تشریحی دفترچه پیشرفته(تیزهوشان) پایه ششم

ششمی های عزیز سلام 

در این مطلب می توانید فیلم حل کامل سوالات بخش هوش ریاضی و منطقی و بخش هوش تصویری و فضایی دفترچه ی پیشرفته را مشاهده کنید.