در آزمون 10 بهمن کارنامه شما کی آماده می‌شود ؟

در این مطلب شما دانش آموزان ، در جریان زمانهای صدور کارنامه آزمون و موارد مربوط به آن قرار خواهید گرفت .

در آزمون 10 بهمن  کارنامه شما کی آماده می‌شود ؟

زمان بندی های پردازش و نکات مرتبط با آن  

نکته مهم : 

  1. همان طور اطلاع دارید با زدن اتمام آزمون ، زمان پایان آزمون خود را نهایی کرده اید و برای شما همان لحظه به عنوان زمان اتمام آزمون در نظر گرفته می شود اما در صورت اینکه پس از زدن اتمام آزمون از " استراتژی بازگشت" استفاده کنید زمان پایان آزمون شما تغییر می کند و زمان اتمام آزمون شما ، زمان اتمام مرحله استراتژی بازگشت محاسبه خواهد شد .پردازش آزمایشی: این پردازش جهت تشخیص باگهای احتمالی و رفع آنها در کارنامه است و قبل از پردازش ساعت 13 انجام می گیرد

           *  ساعت  11:20  این پردازش با اطلاعات پاسخنامه  52,684 دانش آموز، انجام شد و در گروه آزمون درحال تست کارنامه آزمون است . . .


 پردازش اول

          *  ساعت  13:00   با تعداد  186,633  دانش آموز ، در حال انجام است . 

                       14:35   2543  دانش آموزان با جهش غیر منطقی تراز ، حذف شدند.

                       13:45  کارنامه ها آماده شده و آماده  به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .

 

 پردازش دوم         

          *  ساعت 16:15    با تعداد  234,763  دانش آموز ، در حال انجام است . 

                      16:30   655  دانش آموزان با جهش غیر منطقی تراز ، حذف شدند.

                      16:45   کارنامه ها آماده شده و آماده  به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .


  •   پردازش سوم  

          *  ساعت 18:10    با تعداد  247,798  دانش آموز ، در حال انجام است . 

                      18:30   922  دانش آموزان با جهش غیر منطقی تراز ، حذف شدند.

                      18:55   کارنامه ها آماده شده و آماده  به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .

      

پردازش چهارم 

          *  ساعت 20:10    با تعداد  252,279  دانش آموز ، در حال انجام است . 

                      20:40   کارنامه ها آماده شده و آماده  به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .