معرفی کتاب آبی پیمانه‌ای زبان تخصصی – منحصراً زبان

کتاب پیمانه‌ای زبان تخصصی می‌تواند به مطالعه شما به‌ویژه در بخش گرامر نظم دهد.

معرفی کتاب آبی پیمانه‌ای زبان تخصصی – منحصراً زبان

معرفی کتاب آبی پیمانه‌ای زبان تخصصی – منحصراً زبان:

کتاب پیمانه‌ای زبان تخصصی می‌تواند به مطالعه شما به‌ویژه در بخش گرامر نظم دهد. 

این کتاب 94 بسته مطالعاتی دارد که هر بسته شامل یک درسنامه و چندین پیمانه سؤال است. تعداد پیمانه‌های سوال با توجه به اهمیت و اولویت هر مبحث مشخص شده است، این امر باعث می‌شود شما به قدر اهمیت هر مبحثی تست بزنید و بتوانید مطالعه خود چه از لحاظ زمانی و چه از لحاظ کیفی بهبود ببخشید.

لینک مشاهده و خرید کتاب: https://www.kanoonbook.ir/store/book/761