در آزمون 5دی کارنامه شما کی آماده می‌شود ؟

در این مطلب شما دانش آموزان ، در جریان زمانهای صدور کارنامه آزمون و موارد مربوط به آن قرار خواهید گرفت .

در آزمون  5دی  کارنامه شما کی آماده می‌شود ؟

زمان بندی های پردازش و نکات و موضوعات مرتبط با آن  

نکته مهم : 

  1. همان طور اطلاع دارید با زدن اتمام آزمون ، زمان پایان آزمون خود را نهایی کرده اید و برای شما همان لحظه به عنوان زمان اتمام آزمون در نظر گرفته می شود اما در صورت اینکه پس از زدن اتمام آزمون از " استراتژی بازگشت" استفاده کنید زمان پایان آزمون شما تغییر می کند و زمان اتمام آزمون شما ، زمان اتمام مرحله استراتژی بازگشت محاسبه خواهد شد .

پردازش آزمایشی: این پردازش جهت تشخیص باگهای احتمالی و رفع آنها در کارنامه است و قبل از پردازش ساعت 13 انجام می گیرد


  پردازش آزمایشی 

           *  ساعت  11:25     این پردازش با اطلاعات پاسخنامه  23,888  دانش آموز، انجام شد و در حال تست کارنامه آزمون است . . . 


 پردازش اول 

          *  ساعت 13:00   با تعداد 60,905 دانش آموز ، در حال انجام است . 

                      13:40   2,737  دانش آموزان با جهش غیر منطقی تراز ، حذف شدند.

                      13:45   کارنامه ها آماده شده و در حال به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .


 پردازش دوم 

          *  ساعت 16:15   با تعداد 79,680 دانش آموز ، در حال انجام است . 

                      16:35  786  دانش آموزان با جهش غیر منطقی تراز ، حذف شدند.

                      16:40   کارنامه ها آماده شده و در حال به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .

      

  •   پردازش سوم  

          *  ساعت 18:10    با تعداد 87,413 دانش آموز ، در حال انجام است . 

                      18:25   کارنامه ها آماده شده و در حال به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .

      

پردازش چهارم 

           *  ساعت 2010    با تعداد 91,387  دانش آموز ، در حال انجام است . 

                      20:30    کارنامه ها آماده شده و در حال به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .

 


                                                   وضعیت حضور (گروه محور) دانش آموزان در پردازشهای آزمون 5 دی