در آزمون 28 آذر کارنامه شما کی آماده می‌شود ؟

در این مطلب شما دانش آموزان ، در جریان زمانهای صدور کارنامه آزمون و موارد مربوط به آن قرار خواهید گرفت .

در آزمون  28 آذر  کارنامه شما کی آماده می‌شود ؟

زمان بندی های پردازش و نکات و موضوعات مرتبط با آن  


نکته مهم : 

  1. همان طور اطلاع دارید با زدن اتمام آزمون ، زمان پایان آزمون خود را نهایی کرده اید و برای شما همان لحظه به عنوان زمان اتمام آزمون در نظر گرفته می شود اما در صورت اینکه پس از زدن اتمام آزمون از " استراتژی بازگشت" استفاده کنید زمان پایان آزمون شما تغییر می کند و زمان اتمام آزمون شما ، زمان اتمام مرحله استراتژی بازگشت محاسبه خواهد شد .


  پردازش آزمایشی این پردازش جهت تشخیص باگهای احتمالی و رفع آنها در کارنامه است و قبل از پردازش ساعت 13 انجام می گیرد

           *  ساعت  11:15     این پردازش با اطلاعات پاسخنامه  50052  دانش آموز، انجام شد و در حال تست کارنامه آزمون است . . . 


 پردازش اول 

          *  ساعت 13:00  با تعداد 192,739 دانش آموز ، در حال انجام است . 

                      14:00   3,098  دانش آموزان با جهش غیر منطقی تراز ، حذف شدند.

                      14:05   کارنامه ها آماده شده و در حال به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .


 پردازش دوم 

           *  ساعت 16:15     با تعداد  222,920  دانش آموز ، در حال انجام است . 

                       16:30    375  دانش آموزان با جهش غیر منطقی تراز ، حذف شدند.

                       16:35    کارنامه ها آماده شده و در حال به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .

      

  •   پردازش سوم  

           *  ساعت 18:10   با تعداد  234,837  دانش آموز ، در حال انجام است . 

                       18:30   667  دانش آموزان با جهش غیر منطقی تراز ، حذف شدند.

                       18:40   کارنامه ها آماده شده و در حال به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .


پردازش چهارم 

           *  ساعت 20:10   با تعداد  238,506  دانش آموز ، در حال انجام است . 

                       20:40   کارنامه ها آماده شده و در حال به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .

 

                                                   وضعیت حضور (گروه محور) دانش آموزان در پردازشهای آزمون 28 آذر