معرفی کتاب ریاضی و آمار 2- یازدهم انسانی

دارای 3 فصل و درخت دانش / 26 موضوع / 35 زیرموضوع / 38 پیمانه / l 21 پیمانة 20 سؤالی /و 18 پیمانة 10 سؤالی 23 درس‌نامه 600 تست

معرفی کتاب  ریاضی و آمار 2- یازدهم انسانی

معرفی کتاب  ریاضی و آمار 2- یازدهم انسانی

  این کتاب شامل   3  فصل و درخت دانش /   26  موضوع /   35  زیرموضوع /   38  پیمانه /   21 پیمانه 20 سؤالی /و   18 پیمانه  10 سؤالی 

  23  درس‌نامه 

  600 تست

 210  پرسش‌چهارگزینه‌ای  منتخب سؤال‌های آزمون‌های کانون

  390  پرسش چهارگزینه‌ای  از تمرین‌ها و محتوای کتاب درسی با هدف پوشش کامل  کتاب

600= (پوشش کتاب درسی) 390+ (آزمون‌های کانون) 210 می باشد.


6/1/2023 6:43:26 PM
Menu