کتاب آبی نقشه کشی معماری(کنکور هنرستان)

سه تغییر مهم در نظام آموزشی جدید برای خیل عظیم هنرجویان فنی و حرفه ای و کار دانش رخ داده است: 1 -تغییر مباحث و رویکـردکتاب درسی، 2 -دوازده ساله شدن دوران تحصیل هنرجویان، 3 -پذیرش دانشجو در رشته ه

کتاب آبی نقشه کشی معماری(کنکور هنرستان)
  • 7 كتاب درسي 

150 تست از شناخت مواد و مصالح

150 تست از مباني هنرهاي تجسمي

100 تست از ترسيم فني و نقشه كشي

100 تست از آشناي با بناهاي تاريخي

150 تست از نقشه كشي معماري

150 تست از تاسيسات ساختمان 

200 تست از عناصر و جزئيات

68 فصل و 7 درخت دانش

 68 موضوع منطبق با مباحث كتاب درسي

 95 درسنامة كاربردي با بيشترين ارتباط مفهومي با سؤال ها

95 پيمانه (جهت برنامهريزي، مديريت زمان و ارائة تعداد بهينة تست متناسب با اهميت هر موضوع) 

 5 پیمانه 20 سؤالي 

90 پیمانه 10سؤالي 

1000 پرسش چهارگزينهاي شناسنام هدار همراه با پاسخ تشريحي كامل

108پرسش چهارگزينهايازكنكورهايسراسري

 693 پرسش چهارگزينه اي منتخب از سؤال هاي آزمون هاي كانون

199 پرسش چهارگزينه اي ازمحتواي كتاب درسي با هدف پوشش كامل كتاب

پاسخهاي تشريحي

 آزمون شبيه سازكنكور

اولين و مهمترين گام در برنامه ريزي انتخاب درست منابع است.

سه تغيير مهم در نظام آموزشي جديد براي خيل عظيم هنرجويان فني و حرفه اي و كار دانش رخ داده است: 

1 -تغيير مباحث و رويكـردكتاب درسي، 2 -دوازده ساله شدن دوران تحصيل هنرجويان، 3 -پذيرش دانشجو در رشته هاي پرجمعيت از طريق كنكور سراسري، ايـنتغييرات برنامه و منابع مطالعاتي متناسب خود را مي طلبد.

كانون فرهنگي آموزش متناسب با اين تحولات، كتاب هاي آبي پيمانه اي در دو جلد (آبي دوازدهم) و (آبي دهم و يازدهم) منتشر كرده است.اساس و مباني نظري توليد كتابهاي پيمانهاي هنرستان كانون در 7 اصل زير قابل بيان است:

1 )هماهنگي كامل با مباحث و رويكردهاي جديد كتاب هاي درسي و اهداف شايستگي 

2 )پوشش كامل مباحث براساس درخت دانش و چيدمان پيمانه اي سوال ها 

3 )گنجاندن تعداد بهينة تست (نه زياد و نه كم) متناسب با نياز هر فصل يا پودمان يا موضوع 

4 )شناسنامه دار بودن تمام سؤال ها با ذكر صفحة كتاب درسي مرتبط با آن سؤال 

5 )تأليف درس نامه اي كه كامل و كاربردي باشد و نياز هنرجو را در درك كامل مباحث تأمين كند.

6 )گنجاندن گونه ها و تيپ هاي مختلف سؤال متناسب با نياز كنكور

7)ارائه پاسخ تشريحي براي تمام تست ها به گونه اي كه تسلط هنرجو را به پاسخگويي به سؤال ها تأمين كند. 

بنابراين هنرجويان عزيز ميتوانند، درسنامة مرتبط با هر مبحث را قبل يا بعد از پاسخ به تستها به طور دقيق مطالعه كننـد و آن را فـراگيرند. همچنين با مراجعه به پاسخ تشريحي اشكالات احتمالي خود را برطرف سازند. 

با توجه به بهينه بودن تعداد سؤال ها، فرصت كافي براي مطالعه و تسلط كامل وجود دارد. پيمانه اي بودن تست هاي كتاب، تكليف دهـي و جلسه به جلسة همكاران مدرس ما را آسان تر خواهد كرد.

ويژگيه اي اين كتاب: 

 بودجه بندي (تعداد تست در كنكور) رشتة نقشه كشي معماري را مشاهده ميكنيد:

همانطور كه ديده مي شود 51 سؤال از 65 سؤال كنكور اختصاصي رشتة نقشه كشي معماري از كتاب هـاي درسـي دهـم و يـازدهم طـرح ميشود (78 %سؤالات كنكور).

اين امر اهميت اين كتاب را به خوبي نشان ميدهد. در اين كتاب 1000 تست شناسنامهدار در قالب پيمانه هاي 20 يا 10 سوالي به همراه درسنامه آمده است كه همراه با كتاب آبي دوازدهم (شامل 500 تست) كل درس هاي اختصاصي پوشش داده ميشود. 

در انتهاي كتاب نيز يك آزمون شبيه ساز كنكور جهت تسلط بيشتر و جمع بندي مباحث قرار داده شده است.

برای خرید این کتاب به آدرس زیر مراجعه کنید:

https://www.kanoonbook.ir/store/index/21

4/2/2023 10:03:36 AM