انواع مقاطع

مقاطع سرتاسری: کل ساختمان را در امتداد یک خط مستقیم یا شکسته قطع می‌کنند.

انواع مقاطع

مقاطع سرتاسری

مقاطع موضعی

مقاطع جزئی (دیتیل)