درصد و کاربردهای آن

درصد یکی از مفاهیمی است که در زندگی روزمره کاربردهای بسیاری دارد. مثلاً برای محاسبة درصدی از آن را محاسبه کنیم. برای محا

درصد و کاربردهای آن

درصد یکی از مفاهیمی است که در زندگی روزمره کاربردهای بسیاری دارد. مثلاً برای محاسبة مبلغ تخفیف کالا براساس درصد تخفیفی که کالا دارد، یا هر کمیت دیگری را که بخواهیم درصدی از آن را محاسبه کنیم.