دوازدهم تجربی - تعداد سوال هر درس در آزمون 14 آذر

از این برنامه برای آشنایی با منطق برنامه هر آزمون و هم‌چنین اطلاع از تاریخ آزمون‌های هدف‌گذاری قبل از هر آزمون می‌توانید استفاده کنید.

دوازدهم تجربی - تعداد سوال هر درس در آزمون 14 آذر

کنکوری‌های عزیز رشتة تجربی

سلام

در فایل پیوست چند نکته مهم در مورد هر آزمون را متوجه می شوید:

*منطق آزمون پیش رو چیست؟

*بودجه بندی دقیق هر درس در آزمون پیش رو چیست؟

*ایستگاه جبرانی بعدی برای هر مبحث کدامست؟

*تعداد سوال هر درس در آزمون پیش رو چیست؟