آزمونک جمع بندی فیزیک منطبق بر ازمون 18 مهر

آزمونک جمع بندی فیزیک از فصل الکتریسیته ساکن منطبق بر ازمون 18 مهر

آزمونک جمع بندی فیزیک منطبق بر ازمون 18 مهر

حسین برنده

 پزشکی جندی شاپور اهواز 

بارتبه ۲۰۰ کنکور و پشتیبان ویژه کانون 


📌ازمونک جمع بندی فیزیک

فصل الکتریسیته ساکن منطبق بر ازمون ۱۸ مهر دوازدهم

درصد خوب در این ازمون بالای ۶۰ است

آزمونک این فایل حاوی یک ازمون ۱۰ سوالی از مبحث نیرو و میدان الکتریکی است

بعد از مطالعه این قسمت میتوانید با این ازمون خودتان را بسنجید.

امیرحسین عبرت بین
ارسال شده توسط : امیرحسین عبرت بین