طراحی گرافیک - دوازدهم گرافیک هنرستان

گرافیک برای انتقال پیام و تأثیر بر مخاطب از عناصر گوناگونی چون تصویر، نوشتار، رنگ، حرکت و ... کمک می‌گیرئ. امبا از این میان «تصویر» و «نوشتار» مهمترین نقش را بر عهده دارند.

طراحی گرافیک - دوازدهم گرافیک هنرستان

*گرافیک برای انتقال پیام و تأثیر بر مخاطب از عناصر گوناگونی چون تصویر، نوشتار، رنگ، حرکت و ... کمک می گیرد. امّا از این میان «تصویر» و «نوشتار» مهمترین نقش را بر عهده دارند و عناصر اصلی گرافیک را تشکیل می دهند. 

*در فایل قرار داده شده خلاصه ای از نکات دو عنصر نوشتار و تصویر ارائه شده و در آخر نیز یک تست کنکور 98 که از این مبحث طرح شده است، قرار داده ایم تا یادگرفته های خود را محک بزنید.