تا می‌توانید مسئله حل کنید، اشتباه کنید و یاد بگیرید

تصور درستی نیست اگر فکر می‌کنید باید بتوانید به مسائل مبحثی که معلم به شما آموزش داده و شما آن را مطالعه کرده‌اید، از همان ابتدا بدون اشتباه پاسخ دهید.

تا می‌توانید مسئله حل کنید، اشتباه کنید و یاد بگیرید

تصور درستی نیست اگر فکر می‌کنید باید بتوانید به مسائل مبحثی که معلم به شما آموزش داده و شما آن را مطالعه کرده‌اید، از همان ابتدا بدون اشتباه پاسخ دهید. اشتباه‌کردن مرحله‌ای از یادگیری است. شما مطلبی را یاد می‌گیرید، مسئله حل می‌کنید، اشتباه جواب می‌دهید. اینجا به دوراهی می‌رسید. اگر به دنبال جواب بگردید و به آن برسید، مسیر درستی را در پیش گرفته‌اید. گروهی هم با اولین اشتباه، کار را رها می‌کنند و از خود انتظار دارند که اشتباه نکنند.

وقتی مسئله‌ای را اشتباه حل می‌کنید، راه را تا نزدیک انتها رفته‌اید. فقط یادگیری‌تان کمی ناقص است که باید آن را کامل کنید. ذهن جست‌وجوگر با اشتباه‌کردن، فعال و حساس می‌شود و به دنبال پاسخ است. یادگیری در بهترین حالت خود در این مرحله انجام می‌شود.

آزمون بدهید، اشتباهات خود را بشناسید، آن‌ها را رفع کنید و از آن‌ها یاد بگیرید. این‌ها بخشی از یادگیری و شاید خود یادگیری است.

منبع :