بدهی‌های احتمالی

به بدهیهایی که قطعی شدن آنها در آینده به علت عدم وجود مدارک و اسناد و اطالعات کافی مشخص نبوده و در نتیجه ارزیابی و ثبت دقیق آنها امکانپذیر نمیباشد »بدهی احتمالی« میگویند. از انواع بدهی احتمالی میتوان

بدهی‌های احتمالی

به بدهی‌هایی که قطعی شدن آنها در آینده به علت عدم وجود مدارک و اسناد و اطلاعات کافی مشخص نبوده و در نتیجه ارزیابی و ثبت دقیق آن‌ها امکان‌پذیر نمی‌باشد «بدهی احتمالی» می‌گویند. از انواع بدهی احتمالی می‌توان به تضمین بدهی دیگران توسط مؤسسه و خسارت ناشی از محکومیت دعاوی اشاره نمود.

در اکثر موارد، تعیین مبلغ بدهی تضمین محصول از طریق برآورد امکان‌پذیر بوده و در صورتی که نتوان تعهدات مربوط به تضمین محصول را برآورد کرد، این تعهدات به عنوان بدهی احتمالی لحاظ خواهند شد.