بازه‌ی ترازی 4750: تحلیل سطح دشواری آزمون 4مهر-دروس عمومی

این مطلب حاوی بازه‌ی ترازی 4750: تحلیل سطح دشواری آزمون 4مهر-دروس عمومی است.

بازه‌ی ترازی 4750: تحلیل سطح دشواری آزمون 4مهر-دروس عمومی

بازه‌ی ترازی 4750: تحلیل سطح دشواری آزمون 4مهر-دروس عمومی

فارسی

عربی

دین و زندگی

زبان انگلیسی

در بازه‌ی ترازی 4750،درس فارسی و زبان متعادل و عربی دشوارتر از حد انتظار ارزیابی می‌شود.

الهام محمدی
نويسنده : الهام محمدی