بازه‌ی ترازی 5500: تحلیل سطح دشواری آزمون 4مهر-دروس عمومی

این مطلب حاوی بازه‌ی ترازی 5500: تحلیل سطح دشواری آزمون 4مهر-دروس عمومی است.

بازه‌ی ترازی 5500: تحلیل سطح دشواری آزمون 4مهر-دروس عمومی

بازه‌ی ترازی 5500: تحلیل سطح دشواری آزمون 4مهر-دروس عمومی

فارسی

عربی

دین و زندگی

زبان انگلیسی

در بازه‌ی ترازی 6250، درس فارسی متعادل، درس‌های عربی و دین و زندگی دشوارتر از حد انتظار و درس زبان ساده‌تر از حد انتظار ارزیابی می‌شوند.

الهام محمدی
نويسنده : الهام محمدی