بازه‌ی ترازی 6250: تحلیل سطح دشواری آزمون 4مهر-دروس عمومی

این مطلب بازه‌ی ترازی 6250: تحلیل سطح دشواری آزمون 4مهر-دروس عمومی است.

بازه‌ی ترازی 6250: تحلیل سطح دشواری آزمون 4مهر-دروس عمومی

بازه‌ی ترازی 6250: تحلیل سطح دشواری آزمون 4مهر-دروس عمومی

فارسی

عربی

دین و زندگی

در بازه‌ی تراز 6250، درس‌های فارسی و عربی متعادل، درس زبان ساده‌تر و درس دین و زندگی دشوارتر از حد انتظار ارزیابی می شوند.

الهام محمدی
نويسنده : الهام محمدی