بازه‌ی ترازی 7000: تحلیل سطح دشواری آزمون 4مهر-دروس عمومی

این مطلب بازه‌ی ترازی 7000: تحلیل سطح دشواری آزمون 4مهر-دروس عمومی است.

بازه‌ی ترازی 7000: تحلیل سطح دشواری آزمون 4مهر-دروس عمومی

بازه‌ی ترازی 7000: تحلیل سطح دشواری آزمون 4مهر-دروس عمومی

فارسی

عربی

دین و زندگی

زبان انگلیسی

این آزمون برای تراز 7000، درس‌های فارسی و دین و زندگی دشوار ، درس زبان ساده‌تر از حد انتظار و عربی متعادل ارزیابی می‌شود.

الهام محمدی
نويسنده : الهام محمدی