روشهای تبدیل عکس به فرم‌

شکل یا فرم در ساختار تصویر، عنصری اساسی و نخستین چیزی است که با آن اشیا را تشخیص میدهیم.

روشهای تبدیل عکس به فرم‌

شکل، عنصری دو بعدی است، اما نورپردازی و طیف رنگمايه ای كه به واسطة آن به وجود می آيد، میتواند بههآن ويژگی يا فرم سه بعدی بدهد. شکلها با قرارگرفتن در مقابل پس زمینهای ساده كه از نظر رنگ مايه با آنهامتفاوت باشد، تقويت میشوند و بیشتر جلوه میكنند (مانند تصاوير سايه نما كه در آنها شکل به دلیل از بین رفتن ويژگیهای ديگرش مانند بافت و حجم مورد تاكید قرار میگیرد).