روش‌های برآورد ذخیره تضمین خدمات پس از فروش

1) روش درصدی از درآمد فروش 2) روش تجزیه سنی فروش‌های طی دوره 3) روش درصدی از تعداد فروش

روش‌های برآورد ذخیره تضمین خدمات پس از فروش

1) روش درصدی از درآمد فروش

2) روش تجزیه سنی فروش‌های طی دوره

3) روش درصدی از تعداد فروش