آن چه لازم است برای آزمون 4 مهر10 و11 هنرستان بدانید

در این فیلم آقای سعید کمالو (مدیر بخش علمی آزمون دهم و یازدهم هنرستان)، در مورد آزمون 4 مهر دهم و یازدهم هنرستان توضیح میدهند.

آن چه لازم است برای آزمون 4 مهر10 و11 هنرستان بدانید

در این فیلم آقای سعید کمالو (مدیر بخش علمی آزمون دهم و یازدهم هنرستان)، در مورد آزمون 4 مهر توضیح میدهند.

فایل های ضمیمه

آن چه لازم است برای آزمون 4 مهر10 و11 هنرستان بدانید