سطح پاسخگویی آزمون 28 شهریور

در این صفحه می‌توانید مقایسه‌ی دهدهی دانش‌آموزان در مقاطع مختلف با بازه‌های ترازی را مشاهده نمایید.

سطح پاسخگویی آزمون 28 شهریور


در این صفحه می‌توانید مقایسه‌ی دهدهی دانش‌آموزان در مقاطع مختلف با بازه های ترازی را مشاهده نمایید.


مقطعبازه ترازی
دوازدهم تجربی-اختصاصی
7000
6250
5500
4750
دوازدهم تجربی-عمومی
7000
6250
5500
4750
دوازدهم ریاضی-اختصاصی7000
6250
5500
4750
دوازدهم انسانی7000
6250
5500
4750
منحصراْ زبان7000625055004750
یازدهم ریاضی7000625055004750
یازدهم انسانی7000625055004750
دهم تجربی7000
6250
5500
4750
دهم انسانی7000625055004750
هشتم7000
6250
5500
4750
ششم دبستان7000
6250
5500
4750
پنجم دبستان7000625055004750