داناوچیستا پاسخ می‌دهند."آزمون هدیه چه فایده ای دارد؟"

این سه آزمون دو فایده و کاربرد برای دانش آموزان دارد: اولا سبب تقویت پایه‌ی درسی و مطالعه و مرور کتاب‌های پارسال می‌شود و دانش آموز می‌تواند با آمادگی بیشتر ، سال تحصیلی جدید را آغاز کند .

داناوچیستا پاسخ می‌دهند."آزمون هدیه چه فایده ای دارد؟"

این سه آزمون دو فایده و کاربرد برای دانش آموزان دارد: 

 اولا سبب تقویت پایه ی درسی و مطالعه و مرور کتاب های پارسال می شود و دانش آموز می تواند با آمادگی بیشتر ، سال تحصیلی جدید را آغاز کند . 

ثانیا نتیجه ی این آزمون ها ، نقش یک آزمون تعیین سطح را برای دانش آموزان دارد و دانش آموزان و اولیا می توانند با کمک نتایج این آزمون ها برای سال تحصیلی آینده هدف گذاری و برنامه ریزی کنند .


یک فایده و کاربرد ویژه برای آنها که در آزمون های تابستان شرکت نکردند :

برای کسانی که در آزمون های تابستان نتوانستند شرکت کنند، این سه آزمون نقشی مؤثر و کاربردی پررنگتر دارد؛ آن ها می توانند با شرکت در  این آزمونها تا حدی غیبت خود را در آزمون های تابستان، جبران کنند و با آمادگی بیشتر و اطلاع بهتر از وضعیت خود در دروس مختلف، سال تحصیلی جدید را آغاز نمایند.

دانش آموزان کانونی و غیرکانونی لازم است برای ثبت نام ، کد دستوری رایگان زیر را از طریق موبایل شماره گیری کنند:فایل های ضمیمه