ویژگی‌های آزمون 21 شهریور دهم و یازدهم هنرستان

در این فیلم می‌توانید توضیحات مربوط به آزمون‌های 21 شهریور شامل تعداد سوالات و زمان پاسخ‌گویی به سوالات را مشاهده کنید.

ویژگی‌های آزمون 21 شهریور دهم و یازدهم هنرستان

در این فیلم می‌توانید با ویژگی‌های آزمون 21 شهریور دهم و یازدهم هنرستان شامل منطق برنامه آزمون، دفترچه‌ها، تعداد سوالات و زمان پاسخ‌گویی به آن‌ها آشنا شوید.


تهیه کننده: سعید کمالو