در آزمون 7 شهریور کارنامه شما کی آماده می‌شود ؟

در این مطلب شما دانش آموزان ، در جریان زمانهای صدور کارنامه آزمون و موارد مربوط به آن قرار خواهید گرفت .

در آزمون 7 شهریور کارنامه شما کی آماده می‌شود ؟

در این مطلب شما دانش آموزان ، در جریان زمانهای صدور کارنامه آزمون و موارد مربوط به آن قرار خواهید گرفت .

 توجه نمایید بعد از اتمام  پردازش اطلاعات در هر مرحله ،  به روز رسانی صفحه شخصی دانش آموزان شروع می شود و تا اتمام این مرحله ، هنوز کارنامه ها قابل رویت نیست . این مرحله حدود یک ساعت زمان می برد .


نکته مهم : بعد از پردازش سوم می توانید جدول حاضرین  در هر مرحله از پردازش های امروز را تفکیک گروه آزمایشی مشاهده کنید .


 جمعه 7 شهریور


 پردازش آزمایشی (این پردازش جهت تشخیص باگهای احتمالی و برطرف کردن آنها در کارنامه هاست و هر آزمون قبل از پردازش ساعت 13 انجام می گیرد)

  •         *   11:15  : شروع پردازش تستی. پردازش اول 

   *  13:00 :  تجمیع وپردازش اطلاعات پاسخنامه های ارسال شده آغاز شد . 

  •         *  13:35 :  بخش اول پردازش اطلاعات پاسخنامه ها پایان یافت . 

  •          در این پردازش تعداد حاضران در سال تحصیلی   99(هنرستانی ها)= 948 نفر    و   در سال تحصیلی 1400 = 59574 نفر بود .

  •        *   13:40 در مرحله حذف دانش آموزان جهش ترازی هستیم .

  •        *  14:00 :  به روز رسانی صفحه شخصی دانش آموزان پایان یافت. 


 پردازش دوم 

   *  16:00 : پردازش اطلاعات پاسخنامه های ارسالی آغاز شد . 

  •          در این پردازش تعداد حاضران در سال تحصیلی   99(هنرستانی ها) = 1233 نفر    و   در سال تحصیلی 1400 = 73828 نفر هستند .

  •    *  16:45 : پس از حذف دانش آموزان جهش ترازی ، کارنامه نهایی ساخته شده و سایت در حال به روز رسانی است .


 پردازش سوم 

   *  18:00   این پردازش با تعداد حاضر در سال تحصیلی  99(هنرستانی ها) = 1335 نفر   و  در سال تحصیلی 1400 = 78764 نفر هستند .

  •                 آغاز شده و مرحله حذف دانش آموزان جهش ترازی نیز انجام شده است .

  •    *  19:00   صفحه شخصی هم اکنون در حال به روز رسانی قرار گرفت  . 


 پردازش چهارم 

   *  20:00   آخرین پردازش امروز آغاز شد تعداد حاضرین سال99(هنرستانی ها)= 1378   و  سال 1400= 80561  است

               تا دقایقی دیگر به روزرسانی سایت آغاز می شود .


                   در جدول زیر می توانید تعداد دانش آموزان حاضر در هر مرحله از پردازش های امروز  را به تفکیک گروه آزمایشی مشاهده نمایید .