فیلم منطق آزمون 20 تیر دوازدهم (دهم و یازدهم) هنرستان

در فیلم زیر محمدجعفر مفتاح، مدیر بخش علمی دوازدهم هنرستان کانون قلم‌چی، منطق آزمون 20 تیر (آزمون هدیه) دوازدهم هنرستان و هم‌چنین دهم و یازدهم هنرستان را توضیح می‌دهند.

فیلم منطق آزمون 20 تیر دوازدهم (دهم و یازدهم) هنرستان

در فیلم زیر  محمدجعفر مفتاح، مدیر بخش علمی دوازدهم هنرستان کانون قلم‌چی، منطق آزمون 20 تیر (آزمون هدیه) دوازدهم هنرستان و هم‌چنین دهم و یازدهم هنرستان را توضیح می‌دهند.

در این فیلم، سهم سوالات دهم و یازدهم هنرستان در کنکور و هم‌چنین عناوین درس‌ها، تعداد سوالات و زمان پاسخ‌گویی آزمون 20 تیر بیان می‌شود.


ویژگی آزمون 20 تیر دوازدهم هنرستان

6/3/2023 6:13:11 AM
Menu