برترین‌های درس‌های آزمون‌های حضوری وغیرحضوری (متوسطه1 ودبستان)

در فایل‌های زیر جمع بندی امسال حضور دانش آموزان کانون در درس‌های مختلف ارائه می‌شود.

برترین‌های درس‌های آزمون‌های حضوری وغیرحضوری (متوسطه1 ودبستان)

در فایل های زیر جمع بندی امسال حضور دانش آموزان کانون در درس های مختلف ارائه می شود.

هر جدول به 2 قسمت تقسیم می شود :

برترین های هر درس در آزمون های حضوری + آزمون های غیرحضوری

توجه : تعداد کمی از برتر ها هستند که در آزمون های غیرحضوری شرکت نکرده اند و همچنین تعداد کمتری از دانش آموزان برتر هستند که در آزمون های حضوری شرکت نکرده اند.

در هر درس دانش آموزانی به عنوان برتر در نظرگرفته می شوند که حداقل 5 بار در آزمون های حضوری یا غیرحضوری درصد بالای 60 کسب کرده اند.

تذکر : درصد بالای 60 ( نمره ی 6 از 10 ) تراز بالای 6000 به دست می آورند. به همین دلیل معیار را برای تشخیص برتر نمره ی 6 از 10 با میانگین 60 درصد قرار داده ایم.


تذکر: در صورتی که فکر می کنید واجد شرایط برترهای هر درس هستید و نام شما در جدول درج نشده است ابتدا تمامی اسامی شهر خود را با دقت بررسی کنید و اگر نام شما نبود با صفحه شخصی در زیر همین مطلب پیام بگذارید.در صورتی که با نام کاربری و بدون صفحه شخصی پیام بگذارید امکان بررسی وجود ندارد.


سایر نفرات برتر :

برترین های درس های کنکوری ها

برترین های درس های دهم و یازدهم


برترین های سایر درس ها به تدریج به فایل های ضمیمه اضافه می شود.