جدول میانگین وانحراف معیار همه درس‌ها همه پایه‌ها - 2 خرداد

با داشتن میانگین و انحراف معیار می‌توانید به سادگی تراز خودتان را محاسبه کنید.

جدول میانگین وانحراف معیار همه درس‌ها همه پایه‌ها - 2 خرداد

با داشتن میانگین و انحراف معیار می توانید به سادگی تراز خودتان را محاسبه کنید.


دانش آموزان گرامی ، اولیای گرامی و پشتیبانان دلسوز

لطفا با استفاده از جدول های زیر و روش محاسبه تراز که به سادگی(در سه مرحله) در اینجا توضیح داده شده است. ، تراز خود را در درس های مختلف محاسبه کنید و به دیگران نیز آموزش دهید.


توضیح ضروری در باره ی نمره ی تراز : نمره ی تراز با سه عامل محاسبه می شود که از این سه مورد فقط یکی در اختیار شماست : درصد خودشما در هر درس ( که در اختیار شماست و به سطح دانش و آمادگی شما بستگی دارد ) و میانگین نمره ی همه ی دانش آموزان در هر درس  ( که به عملکرد شما و همه ی دانش آموزان بستگی دارد و شما روی عملکرد بقیه دخالت و تاثیری ندارید ) و انحراف معیار در هر درس ( که به پراکندگی نمره های همه ی دانش  آموزان بستگی دارد و شما در این مورد هم دخالت و تاثیری ندارید )

نتیجه این که پس از هر آزمون تا زمانی که عملکرد بقیه معلوم نشود نمره ی تراز شما هم معلوم نمی شود .

برای آن که خود شما هم بتوانید نمره ی ترازتان را محاسبه کنید از آزمون گذشته ، میانگین نمره ی  دانش آموزان و انحراف معیار هر درس را  برای هر پایه اعلام می کنیم تا دانش آموزان و اولیا و پشتیبانان بتوانند خودشان هم نمره ی تراز را محاسبه کنند .


روش محاسبه ی نمره ی تراز

با در دست داشتن میانگین و انحراف معیار در هر درس ، محاسبه ی نمره ی تراز ،خیلی ساده است .

قدم اول : درصد خودتان در هر درس را منهای میانگین همان درس می کنید

قدم دوم : حاصل را بر انحراف معیار تقسیم می کنید

قدم سوم : خارج قسمت را در عدد 1000 ضرب می کنید و نتیجه را با عدد 5000جمع می کنید . نمره ی ترازشما در آن درس به دست می آید


مثال :

فرض کنید پاسخگویی شما در یک درس  50 درصد است.

قدم اول : عدد 31 که میانگین درصد دانش آموزان در این درس است را از 50 کم می کنیم که نتیجه عدد 19 می شود.

قدم دوم : 19 را بر 26 که انحراف معیار این درس است تقسیم می کنیم . خارج قسمت می شود 0.730

قدم سوم : خارج قسمت یعنی 0.730 را در 1000 ضرب کرده و با 5000 جمع می کنیم که حاصل می شود : 5730

یعنی تراز شما در این درس 5730 می باشد. اگر تفاوت جزئی با تراز واقعی شما وجود دارد به دلیل گرد شدن میانگین درصد و انحراف معیار است. 


یک نمونه جدول را در ادامه مشاهده می کنید.

جدول مربوط به پایه خودتان را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید