برنامه آزمون‌های نظام قدیم انسانی (تا کنکور 99)

کنکوری‌های انسانی سلام! برنامه آزمون‌های نظام قدیم انسانی (از 19 اردیبهشت تا کنکور 99) و منطق خلاصه آن‌ها در جدول زیر می‌آید.

برنامه آزمون‌های نظام قدیم انسانی (تا کنکور 99)

کنکوری های انسانی سلام!

برنامه آزمون های نظام قدیم انسانی (از 19 اردیبهشت تا کنکور 99) و منطق خلاصه آن ها در جدول زیر می آید. 

فایل برنامه هر آزمون به تدریج در زیر این مطلب قرار می گیرد.

این برنامه شامل آزمون های اصلی و آزمون های فوق العاده است.


تاریخ آزمونمنطق برنامه و ویژگی آزمونوضعیت فایل برنامه 
19 اردیبهشتمبحث های مشترک کتاب های درسی نظام قدیم انسانی با نظام جدید (مقطع دوازدهم)
در زیر قرار گرفت
26  اردیبهشتجمع بندی نیم سال دوم سال چهارم
در زیر قرار گرفت
2 خردادجمع بندی دوم و سوم دبیرستان
در زیر قرار گرفت
9 خردادجمع بندی کل سال چهارم
در زیر قرار گرفت
23 خردادجمع بندی درس های ادبیات فارسی عمومی، دین و زندگی، اقتصاد، تاریخ، عربی اختصاصی و منطق و فلسفه از پایه تا کنکور (آزمون دو قلو)
در زیر قرار گرفت
6 تیرجمع بندی درس های عربی عمومی، زبان انگلیسی، ریاضی، ادبیات فارسی اختصاصی، علوم اجتماعی، جغرافیا، روان شناسی از پایه تا کنکور (آزمون دو قلو)
در زیر قرار گرفت
20 تیر
3 مرداد
17 مرداد
24 مرداد
آزمون های جامع مطابق با کنکور 

 

فایل برنامه را در زیر دریافت کنید:

3/30/2023 5:42:51 AM