خودآگاهی و مدیریت خود را یاد بگیرید

خودآگاهی یعنی من می‌دانم چه می‌خواهم و چرا می‌خواهم. هر دانش‌آموزی برای اجرای صحیح و به‌موقع هر کاری یا انجام هر تکلیف یا تمرین درسی، به این تعریف از خودآگاهی نیاز مبرم دارد.

خودآگاهی و مدیریت خود را یاد بگیرید

خودآگاهی یعنی من می‌دانم چه می‌خواهم و چرا می‌خواهم. هر دانش‌آموزی برای اجرای صحیح و به‌موقع هر کاری یا انجام هر تکلیف یا تمرین درسی، به این تعریف از خودآگاهی نیاز مبرم دارد. «چه می‌خواهم و چرا می‌‌خواهم؟» مهم‌ترین سؤالی است که هر دانش‌آموزی برای مدیریت خود باید از خود بپرسد. خودآگاهی وضوح و شفافیتی است که به خود می‌دهید و از نتایج واقعی‌اش قبل و بعد و در حین کار بیشترین و ملموس‌ترین بهره‌ی ممکن را می‌بَرید. به عنوان مثال، قبل و بعدِ انجام‌دادن تکلیف یا تمرین درسی، سطح انتظارتان را روی کاغذ بنویسید و ببینید چه می‌خواهید. بعد نتیجه‌ای را که به دست آوردید، با سطح انتظارتان مقایسه کنید. این مقایسه که از آن با عنوان تحلیل بازخورد یاد می‌شود، مانند فانوس دریایی برای ناخدای کشتی اهمیت کلیدی دارد؛ به‌ویژه از این نظر که راه را برای کشف نقاط قوت شما بازمی‌کند.

منبع :

5/30/2023 12:27:14 PM
Menu