تمرینات علوم دوم دبستان - درس سوم (1)

علوم- دوم دبستان علوم دوم ابتدایی - علوم دبستان - مقدماتی تا پیشرفته- دبستان - نمونه سوال - تمرین

تمرینات علوم دوم دبستان - درس سوم (1)

جاهای خالی را پر کنید.


·        شب و روز با ........................... به وجود می آید .


·        همیشه یک طرف زمین به سمت ..................است .


·        اگر خورشید ............ بتابد دمای زمین گرم تر می شود .


·        حرکت زمین باعث می شود تا نور و گرمای خورشید به همه ی نقاط به طور .......... نرسد .


·        در هوای سرد مایع رنگین دماسنج ................. و در هوای گرم مایع رنگین دماسنج ................ می رود .


·        دماسنج وسیله ای است که ........................................................ .


·        زمین در هر 24 ساعت ................ به دور خود می چرخد .


·        نور خورشید همیشه یک طرف ............را روشن می کند .


·        آن طرف از زمین که رو به خورشید است را .................... و طرف دیگر که تاریک است را ................. می گوییم .


·        در روز ........... خورشید زمین را گرم می کند .


·        گیاهان برای رشد به ........................ نیاز دارند و.................. با استفاده از نور خورشید غذا می سازند .


·        بعضی از جانوران در ................. و بعضی در ................... فعالیت می کنند .